مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/08/09 1400/08/13
مناقصه واگذاری انجام کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 1400/08/06 1400/08/13
مناقصه فراخوان شناسایی استارت آپ ها و ایده های سرمایه پذیر 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/03/29 1400/04/01
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/03/24 1400/04/01
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت 1400/03/23 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری،طبخ و توزیع مراکز آموزشی 1400/03/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع مراکز آموزشی درمانی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی 1400/03/05 1400/03/10
مناقصه واگذاری انجام کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع مراکز آموزشی درمانی 1400/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوط به تهیه مواد اولیه، نگهداری، طبخ و توزیع سلف 1400/03/04 1400/03/10
مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/11/09 1399/11/14
مناقصه واگذاری انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/11/08 1399/11/14
مناقصه احداث مرکز جامع سلامت 1399/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مرکز جامع سلامت 1399/10/24 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور تعمیر, نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز 1399/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی 1399/10/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16