مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت 1400/10/19 1400/10/19
مناقصه جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت شهرک 1400/10/15 1400/10/19
مناقصه واگذاری عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و امورات حجمی شهرداری 1400/10/02 1400/10/02
مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری و زیرسازی و اسفالت 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری و زیرسازی و اسفالت شهرک 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و امورات حجمی 1400/10/02 1400/10/02
مناقصه واگذاری جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت 1400/09/30 1400/10/04
مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهرداری 1400/09/29 1400/10/02
مناقصه عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و امورات حجمی 1400/09/01 1400/09/01
مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهرداری 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه واگذاری عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و امورات حجمی شهرداری 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/07/28 1400/08/01
مناقصه عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز، خدمات شهری و امورات حجمی شهرداری 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه واگذاری خدمات فضای سبز و خدمات رفت و روب شهری شهرداری 1400/07/08 1400/07/10
مناقصه عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز و خدمات شهری 1400/07/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه عملیات واگذاری نگهداری فضای سبز و خدمات شهری 1400/06/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/06/17 1400/06/21
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز و خدمات شهری 1400/06/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18