مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی - پشتیبانی - فنی 1400/10/27 1400/11/07
مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی-پشتیبانی -فنی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیتهای خدماتی - پشتیبانی - فنی 1400/10/20 1400/11/07
مناقصه ساخت خانه محله 1400/08/10 1400/08/20
مناقصه واگذاری ساخت خانه محله 1400/06/10 1400/06/28
مناقصه ساخت خانه محله 1400/06/08 1400/06/13
مناقصه ساخت خانه محله 1400/05/23 1400/06/02
مناقصه ساخت خانه محله 1400/05/14 1400/06/02
مناقصه تعداد 120 عدد پایه چراغ پارکی و تعداد 9 عدد پایه چراغ چمنی جمعا به تعداد 129 عدد 1399/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی خرید پایه چراغ پارکی و چمنی 1399/07/23 1399/07/30
مناقصه تعداد 120 عدد پایه چراغ پارکی و تعداد 9 عدد پایه چراغ چمنی جمعا به تعداد 129 عدد 1399/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت المان شهری و بهسازی میدان 1399/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت المان شهری و بهسازی میدان 1399/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان المان شهری و بهسازی 1399/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای احداث میدان نیروگاه 1399/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای احداث میدان نیروگاه 1399/07/05 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت المان شهری و بهسازی میدان 1399/07/01 1399/07/09
مناقصه واگذاری جرای احداث میدان نیروگاه 1399/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت المان شهری و بهسازی میدان 1399/06/24 1399/07/09
مناقصه واگذاری جرای احداث میدان نیروگاه 1399/06/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10