کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859626 مناقصه - تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات، زیر بومی، اداری و واگنهای رمپ استان تهران، استان یزد، استان اصفهان ... 1403/01/29 1403/02/03
صفحه 1 از 1