کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829751 مناقصه واگذاری کلیه عملیات های مربوط به اجرای درز انبساط یک پل استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829355 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دستمزدی لاینینگ گالری استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1