کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860255 مناقصه واگذاری احداث سیستم زمین به همراه همبندی استان فارس 1403/01/29 1403/02/04
7859191 مناقصه واگذاری احداث سیستم زمین به همراه همبندی استان فارس 1403/01/29 1403/02/04
صفحه 1 از 1