کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7878160 مناقصه خرید سبد کالای پروتئینی استان تهران 1403/02/04 1403/02/12
صفحه 1 از 1