کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856622 مناقصه خرید بسته Insulation Joint استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1