کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860257 مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7860212 مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسک W251B استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7859994 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2.5 مگاوات استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7859267 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 3 مگاوات استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7859165 مناقصه تهیه فهرست بلند پیمانکاران تعمیر توربین بخار استان تهران 1403/01/29 1403/02/16
7859137 مناقصه جهت تهیه فهرست بلند سازندگان شینه های ژنراتور استان تهران 1403/01/29 1403/02/16
7858814 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 3 مگاوات استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7858232 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2.5 مگاوات واقع در منطقه رستاق شهرستان داراب استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7858207 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 3 مگاوات واقع در منطقه سیف آباد شهرستان خنج استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7858156 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 2.5 مگاوات استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/02
7858022 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 3 مگاوات استان فارس 1403/01/29 1403/02/02
7857982 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 6 مگاوات استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/02
7857037 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 3 مگاوات واقع در منطقه بابامیدان شهرستان رستم استان بوشهر 1403/01/29 1403/02/02
7856370 مناقصه خرید با نظارت برساخت یک دست کولر هوای توربین گازی آسکW251B استان تهران 1403/01/29 1403/02/06
7856270 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه پیمانکاران تعمیر توربین بخار استان تهران 1403/01/29 1403/02/16
7855871 مناقصه خرید برق از نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت 6 مگاوات استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1