کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7873438 مناقصه خرید تابلوفشارمتوسط پست زمینی استان مرکزی 1403/02/03 1403/02/10
صفحه 1 از 1