مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات تنظیفات،پیشخدمت،باغبانی و فضای سبز،چاپخانه،پشتیبانی،نامه بر،نظارت رستوران و نگهداشت سالنهای ورزشی 1400/02/09
مناقصه واگذاری امور مرتبط با سرویس اسناد تک برگی به بخش خصوصی 1400/02/02
مناقصه عملیات امداد و کنتورخوانی و وصول مطالبات 1400/01/30 1400/02/08
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/01/30 1400/02/04
مناقصه خدمات نیابتی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری قرائت کنتورهای مشترکین و پخش قبوض و وصول مطالبات به شرکت های حائز شرایط 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه امور قرائت و توزیع قبوض کنتورهای گاز مشترکین 1400/01/30 1400/02/11
صفحه 1 از 1