کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829187 مناقصه فراخوان انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبوض و اطلاعیه ها استان تهران 1403/01/25 1403/01/30
صفحه 1 از 1