کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860646 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه بهسازی شبکه گاز اصلی (فازهای 2 و 3 و 4) استان فارس 1403/01/30 1403/02/03
صفحه 1 از 1