کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7853713 مناقصه پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزوماکس استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842899 مناقصه خصوص پروژه مکانیزه نمودن سیستم انبارش و توزیع روانکار در مجموعه آیزو ماکس یک بصورت EPC استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7842863 مناقصه تامین اقلام قفسه بندی راک انبارهای خود استان تهران 1403/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1