کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7882514 مناقصه Supply and installation of Center Pivot Irrigation Systems کشور ازبکستان 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1