کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7879093 مناقصه اجرای فرایند مولد سازی دارایی های دولت نسبت به خرید خدمات استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1