کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7830933 مناقصه واگذاری خرید خدمات حفاظتی + فوریتهای پزشکی استان آذربایجان غربی 1403/01/25 1403/01/29
7830737 مناقصه ارائه خدمات مشاوره و مددکاری در مرکز صدای مشاور استان اصفهان 1403/01/25 1403/01/30
7829704 مناقصه خرید خدمات مشاوره روانشناختی، مددکاری و مداخله در بحران های فردی، خانوادگی (اجتماعی) استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829597 مناقصه واگذاری خرید خدمات درمانی گیاهی (گیاهپزشکی) از بخش غیردولتی برای اجرای عملیات ردیابی پایش و نظارت بر عملیات مبارزه با آفت برگخوار پاییزه استان کرمان 1403/01/25 1403/01/26
7828787 مناقصه انجام امور خدماتی شامل - تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان - خدمات ساختمانهای جنبی و پشتیبانی کارخانه و دفتر مرکزی - نگهداری محیط زیست - ایمنی و بهداشت کار - ترابری سبک (خودروهای سو... استان مازندران 1403/01/25 1403/02/02
7827150 مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس پشت باغ استان فارس 1403/01/25 1403/01/25
7827147 مناقصه واگذاری پایگاه اورژانس تخت چمن استان فارس 1403/01/25 1403/01/25
صفحه 1 از 1