کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7830908 مناقصه طراحی ساختمان مرکزی ستاد ، ساختمان شماره 2 استان مرکزی 1403/01/25 1403/02/26
7830269 مناقصه ارزیابی کیفی مشاوران جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح رشته های مرتبط با شهرسازی، معماری، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/02/08
7829766 مناقصه واگذاری بازنگری طراحی و خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) تکمیل تاسیسات زیربنایی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7829172 مناقصه ارزیابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه مشاورین ذیصلاح رشته شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 1403/01/25 1403/02/08
7829070 مناقصه طراحی، تهیه نقشه ها و اجرای مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری استان اردبیل 1403/01/25 1403/02/06
7828963 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه استان تهران 1403/01/25 1403/01/27
7828848 مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها استان خراسان رضوی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7828147 مناقصه برون سپاری نظارت بر ساخت و سازها منطقه 8 استان خراسان رضوی 1403/01/25 1403/02/01
7827753 مناقصه انتخاب دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی استان تهران، استان یزد، استان چهارمحال و بختیاری ... 1403/01/25 1403/02/02
7827544 مناقصه مطالعات تکمیل محدوده اراضی موجود در طرح توسعه مجتمع بندری نگین و دیوار پیرامونی استان بوشهر 1403/01/25 1403/02/01
7827396 مناقصه دستگاه نظارت بر اجرای عملیات بهسازی و بازسازی تمامی پروژه های ساختمانی استان تهران 1403/01/25 1403/02/02
7827119 مناقصه طراحی و مهندسی تامین تجهیزات و دمونتاژ و نصب و راه اندازی پروژه تبدیل الکتروفیلتر به بگ هاوس کوره و آسیای مواد استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827066 مناقصه کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای محدوده شهرداری استان خراسان رضوی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7826564 مناقصه انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/29
7826560 مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM بازارچه شهرک استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/29
7826496 مناقصه برنامه راهبردی عملیاتی 20 ساله شهر و شهرداری بندر بوشهر استان بوشهر 1403/01/21 1403/01/29
7825551 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه ویژه استان تهران 1403/01/21 1403/01/27
7823975 مناقصه خدمات مشاوره انجام مطالعات تکمیل تعمیرات اساسی ساختمان معاونت امور دریایی استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/29
7823957 مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM استان هرمزگان 1403/01/21 1403/01/29
7823861 مناقصه عملیات نقشه برداری یکی از پروژه های خود استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1319