کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7823801 مناقصه خرید لینک های تکی و جفتی زنجیر الواتور استان خوزستان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7823687 مناقصه خرید لینک های تکی و جفتی زنجیر الواتور خود استان خوزستان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7776420 مناقصه SLICKLINE,SPOOLED O.irON REEL H2S,CO2 AND CHLORIDE ION TRIM TYPE:SUPA-75 OR SANICRO-26 STAINLESS STEEL استان خوزستان 1402/12/22 رجوع به آگهی
7776299 مناقصه CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/22 1403/01/11
7776297 مناقصه CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/22 1403/01/11
7773038 مناقصه PROCUREMENT OF MOORING TAILS AND MOORING ROPE کشور پاکستان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7772862 مناقصه Procurement of MOORING WIRES کشور پاکستان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7772083 مناقصه تامین CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/21 1403/01/11
7771951 مناقصه تامین CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/21 1403/01/11
7768243 مناقصه تامین WELL LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/20 1403/01/05
7767805 مناقصه CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/20 1403/01/11
7767345 مناقصه تامین CAMESA LOGGING CABLE استان خوزستان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7760125 مناقصه خرید لینک های تکی و جفتی زنجیر الواتور استان خوزستان 1402/12/17 رجوع به آگهی
7726482 مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 بدون روکشACSRهاینا استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7725275 مناقصه خرید سیم آلومینیوم نمره 120 بدون روکش ACSR استان خراسان جنوبی 1402/12/08 1402/12/12
7695646 مناقصه خرید لینک های تکی و جفتی زنجیر الواتور استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7686254 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی WIRE ROPE 6X36 /0146041 استان خوزستان 1402/11/30 1402/12/10
7684662 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی WIRE ROPE 6X36 /0146048 استان خوزستان 1402/11/30 1402/12/10
7680811 مناقصه WIRE ROPE 6X36 استان خوزستان 1402/11/29 1402/12/10
7674393 مناقصه WIRE ROPE 6X36 استان خوزستان 1402/11/28 1402/12/10
صفحه 1 از 46