مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امو تهیه پخت و پز و توزیع غذا 1399/03/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیما... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مركز آموزش... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان حضرت رسول اكرم (ص) كلاله 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان... 1399/03/12
صفحه 1 از 2426