مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مربوط به مواد اولیه غذایی - طبخ و توزیع غذا در مرکز آموزشی و درمانی و مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع... 1398/03/02 1398/03/08
خرید مواد اولیه غذایی 1398/03/02 1398/03/08
واگذاری خرید غذای بیمارستان 1398/03/02 1398/03/05
واگذاری خرید غذای مرکز اورژانس 1398/03/02 1398/03/05
طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل، کشیک و مهمانان شرکت حدود 44130 پرس غذا 1398/03/02 1398/03/12
تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه سد و نیروگاه 1398/03/02 1398/03/05
خدمات (طبخ و توزیع غذا و امور خبازخانه) 1398/03/02 رجوع به آگهی
خرید 28350 پرس غذای گرم جهت کارکنان برای مدت یک سال 1398/03/02 رجوع به آگهی
بارگیری سیمان تولیدی کارخانه - تامین غذای پرسنل - تامین نیروی انسانی - نظافت محوطه کارخانه 1398/03/02 رجوع به آگهی
تهیه مواد اولیه، طبخ و سرو غذا در کارگاه 1398/03/02 1398/03/05
صفحه 1 از 2082