مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1400/05/02 1400/05/12
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1400/05/06
مناقصه بکارگیری راننده به همراه خودروهای سبک و سنگین مورد نیاز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات عمومی خوابگاه های دانشجویی، ایاب و ذهاب و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ و اسکن اوراق پرونده های پزشکی بیماران در پذیرش آمار و م... 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه خودرو استیجاری 1400/05/09
مناقصه واگذاری و برونسپاری ۱۷4 دستگاه انواع خودرو استیجاری در سطح شرکت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور حمل و نقل و مأموریت های اداری کارکنان شرکت 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) شبکه 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه) 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب سواری، وانت، ون و مینی بوس جهت مناطق تابعه 1400/05/02 1400/05/10
مناقصه انجام امور خدمات خودرویی خود 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه تامین 150 نفر نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی -رفاهی -حمل و نقل و نگهداری فضای سبز 1400/05/02 1400/05/09
مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه بهداشت و درمان 1400/04/31 1400/05/06
مناقصه تامین سرویسهای ایاب و ذهاب شهری و ماموریتهای اداری 1400/05/05
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/05/02 1400/05/06
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه 1400/05/06
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه 1400/05/06
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب پرسنل 1400/05/02 1400/05/10
صفحه 1 از 2322