کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7828963 مناقصه خدمات طراحی نظارت کارگاهی و عالیه برخی از پروژه های منطقه استان تهران 1403/01/25 1403/01/27
7823861 مناقصه عملیات نقشه برداری یکی از پروژه های خود استان تهران 1403/01/21 رجوع به آگهی
7822586 مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره مجموعه ورزشی استان تهران 1403/01/21 1403/01/30
7821718 مناقصه پروژه ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعات مکانی و استقرار سیستم GIS در شبکه گازرسانی استان آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/01/20 1403/01/29
7820737 مناقصه انجام پروژه تبدیل تصاویر هوایی رفومی با GSD برابر 10 CM و تهیه نقشه 1/2000 از شهر استان اصفهان 1403/01/20 1403/02/01
7818452 مناقصه خدمات نقشه برداری از معادن مارل و سنگ آهک به مساحت تقریبی 750 هکتار استان قزوین 1403/01/20 رجوع به آگهی
7818265 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام پروژه تبدیل تصاویر هوایی رقومی با GSD و تهیه نقشه 1/2000 از شهر نجف آباد استان اصفهان 1403/01/20 1403/02/02
7818038 مناقصه پروژه تامین خدمات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک استان هرمزگان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7814322 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری حوزه معاونت فنی و عمرانی، مناطق دهگانه و سازمان استان البرز 1403/01/19 1403/01/27
7810880 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری حوزه معاونت فنی و عمرانی و سازمانهای تابعه شهرداری استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7810785 مناقصه انجام پروژه برداشت مختصات مکانی عوارض و تهیه ازبیلت استان قم 1403/01/18 1403/01/20
7810367 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری حوزه معاونت فنی و عمرانی، مناطق دهگانه و سازمانهای تابعه شهرداری استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7809421 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری مناطق پنج و شش شهرداری کرج استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7809419 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری مناطق یک و هشت شهرداری کرج استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7809418 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری مناطق هفت و نه شهرداری کرج استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7809417 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری مناطق دو و ده شهرداری کرج استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7809416 مناقصه انتخاب مشاور نقشه برداری مناطق سه و چهار شهرداری کرج استان البرز 1403/01/18 1403/01/27
7805980 مناقصه حدنگاری و زمین مرجع نمودن پلاکهای اصلی ثبتی در سطح استان استان مازندران 1403/01/15 1403/01/18
7805491 مناقصه ممیزی املاک سطح شهر استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/15 رجوع به آگهی
7804780 مناقصه اجرای پروژه حدنگاری و زمین مرجع نمودن پلاک های اصلی ثبتی استان مازندران 1403/01/15 1403/01/18
صفحه 1 از 694