مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورال... 1399/05/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورال... 1399/05/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورال... 1399/05/13
خرید خدمات مشاوره 1399/05/12 1399/05/20
انجام پروژه های به شرح جدول ذیل : - برداشت نقاط شمیم و اخذاسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم و...... 1399/05/12 رجوع به آگهی
خرید خدمات مشاوره 1399/05/11 1399/05/20
برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و د... 1399/05/11 رجوع به آگهی
اجرای انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی و ممیزی 1399/05/11 1399/05/20
پروژه سرمایه گذاری ممیزی نوین هوشمندسازی و شهرداری الکترونیک 1399/05/11 رجوع به آگهی
برداشت نقاط شمیم و اخذ اسناد تک برگی و تهیه خروجی های لازم مطابق با دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و د... 1399/05/09 1399/05/13
صفحه 2 از 756