کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6384306 مناقصه فراخوان تکمیل پروژه صنایع غذایی و کشاورزی استان مرکزی 1401/12/22 1401/12/28
صفحه 1 از 1