مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای آرشیو بایگانی راکد دادگستری کل استان خراسا... 1399/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور ماشین نویسی قضایی مشهد و دادگاههای تجدید نظر دادگستری کل استان خ... 1399/03/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امو پشتیبانی(نگهداری فضاهای اداری،محوطه وفضای سبز،تایپ وایاب و ذهاب) 1399/03/10
انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: خدمات نظافت، پذیرایی و نامه رسانی داخلی، نگهداری فضای سبز... 1399/03/03 1399/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پذیرش ، آماده سازی و تایپ گزارشات MRIبیمارستان نمازی شی... 1399/03/08
واگذاری انجام خدمات پذیرش ، آماده سازی و تایپ واحد mri 1399/03/01 1399/03/08
انجام امور ماشین نویسی 1399/03/01 رجوع به آگهی
آرشیو بایگانی راکد 1399/03/01 1399/03/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات نظافت، آبدار خانه، تایپ، دفتری و کارشناسی 1399/03/07
واگذاری خدمات ماشین نویسی و تلفنخانه شهرداری 1399/02/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 405