کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7818484 مناقصه خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا استان خوزستان 1403/01/20 1403/01/29
7814289 مناقصه خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا استان خوزستان 1403/01/19 1403/01/29
7812564 مناقصه عملیات تخلیه،کیسه گیری 400 هزارتن کودشیمیایی فله استان خوزستان 1403/01/18 1403/01/25
7772782 مناقصه انجام تشریفات حق العمل کاری فروش سیمان و کلینکر صادراتی خود استان خوزستان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7770650 مناقصه نظارت بر حمل و نقل اعلام بار ، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر استان خوزستان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7770591 مناقصه انجام خدمات حجمی بخشی از عملیات تخلیه بارگیری کالا و عملیات انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت پایانه های نفتی ایران در مناطق عملیاتی استان تهران، استان بوشهر 1402/12/21 رجوع به آگهی
7765482 مناقصه انجام خدمات حجمی بخشی از عملیات تخلیه بارگیری کالا و عملیات انبارداری در انبارها و اسکله های مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت پایانه های نفتی ایران در مناطق عملیاتی استان تهران، استان بوشهر 1402/12/19 رجوع به آگهی
7758212 مناقصه اجاره انبار و عملیات تخلیه و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی استان خراسان رضوی 1402/12/16 رجوع به آگهی
7757738 مناقصه واگذاری اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی استان خوزستان 1402/12/16 1402/12/19
7747011 مناقصه اجاره انبار و عملیات تخلیه، انبارداری و بارگیری در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی استان خراسان رضوی 1402/12/14 رجوع به آگهی
7746338 مناقصه اظهار و ترخیص خوراک، مواد شیمیایی قطعات مکانیکی مجتمع خود استان خوزستان 1402/12/14 1402/12/19
7739973 مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی) استان تهران، استان کرمان 1402/12/12 1402/12/15
7738940 مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی) استان تهران، استان کرمان 1402/12/12 1402/12/15
7735268 مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری، حمل تا کشتی و استافینگ (تخلیه در کشتی) استان تهران، استان کرمان 1402/12/10 1402/12/15
7734772 مناقصه عملیات ،توزین ،تخلیه، دپوسازی بارگیری حمل تا کشتی و استافینگ استان کرمان 1402/12/10 1402/12/15
7734374 مناقصه واگذاری نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر استان خوزستان 1402/12/10 رجوع به آگهی
7726284 مناقصه واگذاری ارایه خدمات و عملیات بندری استان اصفهان 1402/12/08 1402/12/16
7682689 مناقصه Customs Clearance and Transportation Services کشور عراق 1402/11/29 رجوع به آگهی
7680580 مناقصه واگذاری نظارت بر حمل و نقل، اعلام بار، صدور مجوز بارگیری و ثبت مجوز ورود به گمرکات و بنادر استان خوزستان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7636334 مناقصه انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای شرایط زیر برای انجام امور ترخیص کالا ( واردات) استان تهران 1402/11/16 1402/11/25
صفحه 1 از 75