مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ، طبخ ، توزیع غذا سلف سرویس بیمارستان 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 1400/01/28
مناقصه واگذاری سلف سرویس بیمارستان 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا و امور خبازخانه 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات و نظافت 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،طبخ،توزیع غذا سلف سرویس 1400/01/28
مناقصه تهیه مواد و طبخ وتوزیع غذا بیمارستان 1400/01/28
مناقصه طبخ و پخت غذا 1400/01/26
مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی 1400/01/22 1400/01/23
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1400/01/22 1400/01/23
مناقصه تامین سه وعده غذای روزانه مورد نیاز کارکنان پروژه لرزه نگاری 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا مجتمع آموزشی درمانی امام علی (ع) 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان 1400/01/23
مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذا 1400/01/19 1400/01/23
مناقصه تهیه مواد و طبخ و توزیع غذا 1400/01/21 1400/01/21
مناقصه تامین سه وعده غذای روزانه مورد نیاز کارکنان پروژه لرزه نگاری 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،بسته بندی وتحویل نان 1400/01/19
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات و پشتیبانی، فضای سبز و طبخ غذای مجموعه استانداری 1400/01/21
صفحه 1 از 1268