مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری جایگاه CNG 1399/02/28 1399/03/06
واگذاری جایگاه CNG 1399/02/27 1399/02/28
واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور عملیات تاسیسات جایگاه 1399/02/24 1399/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی /زمانی اداره امور عملیات جایگاه عرضه گاز مایع شرکتی 1399/02/30
واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور عملیات تاسیسات جایگاه شرکتی عرضه گاز مایع 1399/02/22 1399/02/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین شرکتی منطقه چالوس 1399/02/22 1399/02/30
واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین شرکتی 1399/02/22 1399/02/30
واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1399/02/22 1399/02/31
واگذاری حجمی زمانی بهره برداری از جایگاه بنزین شرکتی 1399/02/22 1399/02/30
واگذاری جایگاه CNG 1399/02/22 1399/02/28
صفحه 1 از 980