مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 1399/09/13
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت به مساحت 35501 هکتار 1400/09/09 1399/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مراقبت و نگهداری جنگلکاری سنواتی هزار دره شمیرانات 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 4419 تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 3400 تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 1019تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((M4 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(1) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان زیر حوزه جم فاز (1) شهرستان جم 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری (احداث سازه سنگ و ملاتی) در حوزه آبخیز رجدون شهرستان گناوه) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان- بخش ریز- روستای بیدو علیا- J1 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((N1 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(2)) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی ملاتی و تکمیل سازه شماره 10)در حوزه آبخیز جاشک شهرستان دیر 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای دارد اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگ و ملات M17 و ترمیم بندهای سنگ و ملات M16 و M20 )در حوزه آبخیز کنگان – بن 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان- بخش ریز- انارستان 1 –J3 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث دو مورد بند سنگ و ملات)در حوزه آبخیز آبدان شهرستان دیر 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/04 1400/09/07
صفحه 1 از 914