مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو انسانی 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برقهای موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و توزیع اخطار 1400/01/30
مناقصه اجرای عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاههای تقلیل فشار، حفاظت از زنگ، جابجایی، جمع آوری انشعابات، خدمات کنتورخوانی، توزیع صورتحساب مشترکین، وصول م... 1400/01/23 1400/01/29
مناقصه انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی و نصب، تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور 1400/01/23 1400/01/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات قرائت کنتور 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور ، وصول مطالبات 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور مرکزی ، وصول مطالبات 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور شمالی ، وصول مطالبات 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی جهت انجام خدمات مشترکین و متقاضیان، امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خدمات عمومی، خودروی امدادو تعمیرات 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی شرق استان جهت انجام خدمات مشترکین و متقاضیان، امداد، گازبانی، کنتورخوانی، خدمات عمومی، خودروی امداد و تعمیرات 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهره برداری و تعمیرات و نصب انشعابات امداد،کنتور خوانی ،وصول مطالبات،خدمات تنظیفات 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام قرائت کنتور پاوه تست ، نصب ، تعویض کنتوردر شهرستان 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور بیستون و وصول مطالبات، مدیریت مصرف برق بیستون، صحنه، هرسین، سنقر، کنگاورو بخش های تابعه ( از مح 1400/01/24
مناقصه قرائت لوازم اندازه گیری و اعلام اخطار همزمان با قرائت بدهی برق مصرفی مشترکین شهری و روستایی 1400/01/19 1400/01/24
صفحه 1 از 308