مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری امور مالی امور مشترکین ، انبارها ، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه خدمات حسابداری 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه واگذاری خدمات امور اداری امور مالی امور مشترکین ، انبارها ، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات آب و فاضلاب 1400/09/01 1400/09/09
مناقصه محاسبه و صدور وصورتحساب فروش 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه واگذاری جهت تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور اداری، فنی، مالی و سایر امور در حیطه وظایف و ماموریت های محوله خود 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه خدمات مورد نیاز امورحقوقی و قراردادها، روابط عمومی و آموزش بهبود منابع انسانی 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه تامین، پیاده سازی،بومی سازی، استقرار و آموزش کامل سامانه مالی 1400/08/24 1400/09/08
مناقصه واگذاری خدمات نظارت و رهنمود بر نصب، راه اندازی، بهره برداری و راهبری سامانه مالی 1400/08/24 1400/09/08
مناقصه خدمات حسابداری 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل امور مالی 1400/08/20 1400/08/24
مناقصه عمومی حسابرسی 1400/08/19 1400/08/20
مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل امور مالی مدیریت امور مالی 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل امور مالی مدیریت امور مالی 1400/08/19 1400/08/30
مناقصه خدمات مورد نیاز واحد بایگانی سیستم جامع مالی و کنترل امور مالی 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه خدمات امور اداری، مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات 1400/08/16 1400/08/24
مناقصه ارائه خدمات اداری، مالی، فنی و بهره برداری، واگذاری کارهای مربوط به نظافت، سرویس دهی آبدارخانه و باغبانی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان موسسات حسابرسی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان انتخاب حسابرس شورای 1400/08/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 237