مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عاملیت فروش سرویس ADSL 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عاملیت فروش سرویس ADSL 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تهیه و تحویل سیستم WDM-POTN برای 4 نود 1400/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تهیه و تحویل سیستم WDM-POTN برای 4 نود 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/06/28 1400/07/03
مناقصه واگذاری نگه داری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری و بهسازی شبکه تلفن همراه 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مفصل بندی فیبر مراکز 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح های موردی مسی و فیبر نوری مراکز مخابراتی 1400/02/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح های موردی مسی و فیبر نوری 1400/02/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری شبکه فیبر نوری شامل نگهداری، رفع خرابی، بهینه سازی، بازسازی و توسعه مقطعی منصوبات شبکه فیبر نوری 1400/02/09 1400/02/19
مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری شامل نگهداری, رفع خرابی, بهینه سازی, بازسازی و توسعه مقطعی منصوبات شبکه فیبر نوری 1400/02/08 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری شامل نگهداری, رفع خرابی, بهینه سازی, بازسازی و توسعه مقطعی منصوبات شبکه فیبر نوری 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری شبکه فیبرنوری 1399/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9