کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8039676 مناقصه خرید ترانس های جریان و ولتاژ خازنی استان یزد 1403/03/09 1403/03/12
8038729 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کلید و سکسیونرهای طرح نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/03/08 1403/03/12
8038698 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید ترانسهای جریان و ولتاژ خازنی طرح نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/03/08 1403/03/12
8037331 مناقصه خرید کلید و سکسیونرهای طرح نهضت ملی مسکن استان یزد 1403/03/08 1403/03/12
7888822 مناقصه تکمیل بی خط در پست 132 کیلوولت استان یزد 1403/02/06 1403/02/11
7888815 مناقصه تکمیل بی خط در پست 132 کیلوولت استان یزد 1403/02/06 1403/02/11
7888768 مناقصه نگهداری و تعمیرات پست ها، خطوط، دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد 1403/02/06 1403/02/04
7882497 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل بی خط یزد یک – بافق در پست 132 کیلوولت بافق استان یزد 1403/02/04 1403/02/11
7866839 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات پستها، خطوط، دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد بخش A استان یزد 1403/02/01 1403/02/06
7866182 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات پستها، خطوط، دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد بخش B استان یزد 1403/02/01 1403/02/06
7866111 مناقصه نگهداری و تعمیرات پست ها، خطوط، دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد 1403/02/01 1403/02/04
7860044 مناقصه نگهداری و تعمیرات پست ها ،خطوط،دیسپاچینگ و مخابرات شبکه برق استان یزد 1403/01/29 1403/02/04
7644025 مناقصه واگذاری خدمات عمومی استان یزد 1402/11/17 1402/11/21
7636322 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید واگذاری خدمات عمومی استان یزد 1402/11/16 1402/11/21
7599447 مناقصه احداث یک بی خط 63 استان یزد 1402/11/09 1402/11/14
7594502 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای احداث یک بی خط 63 در پست 400 استان یزد 1402/11/08 1402/11/14
7594188 مناقصه احداث یک بی خط 63 در پست 400 استان یزد 1402/11/08 1402/11/14
7525876 مناقصه واگذاری خدمات عمومی استان یزد 1402/10/19 1402/10/25
7523323 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی استان یزد 1402/10/19 1402/10/25
7479124 مناقصه احداث پست 63 شهرک صنعتی استان یزد 1402/10/07 1402/10/12
صفحه 1 از 61