کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7309730 مناقصه تصفیه شیمیایی روغن تراسن های پست های فوق توزیع استان یزد 1402/08/25 1402/08/30
7307234 مناقصه تصفیه شیمیایی روغن ترانسهای پستهای فوق توزیع استان یزد 1402/08/24 1402/08/30
7305357 مناقصه خرید پوشش RTV تولید داخل استان یزد 1402/08/24 رجوع به آگهی
7283210 مناقصه اصلاح و بهینه سازی ترانسفورماتور T2 پست 230 کیلوولت استان یزد 1402/08/17 1402/08/22
7279573 مناقصه اصلاح و بهینه سازی ترانسفورماتور T2 پست 230 کیلوولت استان یزد 1402/08/16 1402/08/22
7276635 مناقصه اصلاح و بهینه سازی ترانسفورماتور T2 پست 230 کیلوولت استان یزد 1402/08/16 1402/09/22
7259676 مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی اماکن شرکت برق منطقه ای استان یزد 1402/08/10 1402/08/15
7254918 مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی اماکن استان یزد 1402/08/09 1402/08/15
7254462 مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی اماکن شرکت برق استان یزد 1402/08/09 1402/08/15
7186131 مناقصه خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتور های پست های فوق توزیع استان یزد 1402/07/19 1402/07/23
7165818 مناقصه خرید و آداپتاسیون بوشینگهای ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع استان یزد 1402/07/17 1402/07/23
7158278 مناقصه احداث خط 63 دو مداره رستاق شهرک صنعتی استان یزد 1402/07/15 1402/07/18
7150982 مناقصه احداث خط 63 دو مداره رستاق شهرک استان یزد 1402/07/12 1402/07/18
7140434 مناقصه احداث خط 63 دو مداره رستاق – شهرک صنعتی صدوق استان یزد 1402/07/12 1402/07/18
7063496 مناقصه خرید کلید و سکسیونر پروژههای اصلاح و بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع استان یزد 1402/06/29 1402/07/04
7060648 مناقصه خرید ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین پست های انتقال و فوق توزیع استان یزد 1402/06/29 1402/07/04
7059822 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تجدیدخرید کلید و سکسیونر پروژه های اصلاح و بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع استان یزد 1402/06/28 1402/07/04
7058828 مناقصه خرید کلید و سکسیونر پروژههای اصلاح و بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع استان یزد 1402/06/28 1402/07/04
7057289 مناقصه خرید ترانسفورماتور مصرف داخلی و زمین پست های انتقال و فوق توزیع استان یزد 1402/06/28 1402/07/04
6994354 مناقصه خرید و آداپتاسیون بوشینگ های ترانسفورماتور های پست های فوق استان یزد 1402/06/13 1402/06/18
صفحه 1 از 60