مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تکمیلی سد 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی احداث سد 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای خط انتقال پساب به چاه های تغذیه مصنوعی و حفاری سه حلقه چاه تغذیه مصنوعی 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه واگذاری اجرای خط انتقال پساب به چاه های تغذیه مصنوعی و حفاری سه حلقه چاه تغذیه مصنوعی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه اجرای عملیات آزادسازی و لایروبی رودخانه های استان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی احداث سد و تاسیسات وابسته 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه واگذاری عملیات تکمیلی احداث سد هرات و تاسیسات وابسته 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه عملیات تکمیلی احداث سد و تاسیسات وابسته 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید پایه برق چدن نشکن - خرید شیر سوزنی 1400/09/21 1400/09/24
مناقصه خرید پایه برق چدن نشکن - خرید شیر سوزنی 1400/09/18 1400/09/24
مناقصه خرید پایه برق چدن نشکن 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید شیر سوزنی 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوله و اتصالات GRP 1400/08/18 1400/08/23
مناقصه واگذاری امورخدمات پشتیبانی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی 1400/04/07 1400/04/12
مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی 1400/04/07 1400/04/12
مناقصه احداث نیروگاههای برق آبی کوچک برروی خط اول انتقال آب 1400/04/02 رجوع به آگهی
مناقصه اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوگاهﻫﺎی ﺑﺮق آﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﺧﻂ اول اﻧﺘﻘﺎل آب شامل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻤﻠﮏ، راه اﻧﺪازی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ روش BOO 1400/03/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث نیروگاه های برق آبی کوچک بر روی خط اول انتقال آب 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 500 متر کابل مورد استفاده چاههای آب شرب 1400/01/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32