مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی و حمل ونقل 1399/06/23 1399/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی... 1399/05/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و حمل ونقل 1399/04/31 1399/05/02
واگذاری فعالیت های امور خدماتی و حمل و نقل 1399/04/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی... 1399/04/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات پروژه ساختمان اداری و مرکز رشد، پارک علم و فناوری اردبیل 1399/03/21
واگذاری عملیات اجرایی ساختمان اداری و مرکز رشد 1399/03/20 1399/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان فناوری پارک علم و فناوری لرستان (معماری و تاسیسات طبقات منفی... 1399/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های پشتیبانی و خدماتی 1399/03/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی 1399/02/25
صفحه 1 از 5