مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997510 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح شبکه فرسوده 1401/09/08 1401/09/13
5993334 مناقصه خرید خدمات تضمینی بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از نیروگاه 1401/09/07 1401/09/12
5991376 مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار روستا 1401/09/07 1401/09/12
5991257 مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل 1401/09/07 1401/09/12
5990316 مناقصه اصلاح شبکه فرسوده 1401/09/07 رجوع به آگهی
5989467 مناقصه خرید خدمات تضمینی بهره برداری تعمیرات و نگهداری از نیروگاه - اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل روستاها - اجرای پروزه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/09/07 رجوع به آگهی
5988963 مناقصه عملیات توسعه فیدر ایلود فاز یک از ایستگاه 132 کیلوولت چاه 1401/09/06 1401/09/10
5987926 مناقصه اصلاح شبکه فرسوده 1401/09/06 رجوع به آگهی
5986153 مناقصه واگذاری عملیات توسعه فیدر 1401/09/06 رجوع به آگهی
5985270 مناقصه خرید خدمات تضمینی بهره برداری تعمیرات و نگهداری از نیروگاه-اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل-اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/09/06 رجوع به آگهی
5982545 مناقصه واگذاری عملیات توسعه فیدر ایلود فاز یک 1401/09/05 رجوع به آگهی
5968656 مناقصه اجرای تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/08/30 1401/09/05
5968648 مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/08/30 1401/09/05
5966322 مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار فاز 1401/08/30 رجوع به آگهی
5962316 مناقصه اجرای پروژه تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار فاز 5 - اجرای تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار 1401/08/29 رجوع به آگهی
5962098 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات توسعه فیدر 1401/08/28 1401/09/02
5962093 مناقصه عملیات توسعه فیدر خط 1401/08/28 1401/09/02
5962090 مناقصه عملیات توسعه فیدر جهت جابجایی بار پست فوق توزیع 1401/08/28 1401/09/02
5962089 مناقصه خرید 920 اصله انواع پایه گرد پیش تنیده 1401/08/28 1401/09/02
5962087 مناقصه خرید 538 اصله انواع پایه گرد پیش تنیده 1401/08/28 1401/09/02
صفحه 1 از 149