مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5990309 مناقصه انجام معاینات ادوری حدود 310 نفر از پرسنل 1401/09/07 1401/09/09
5945994 مناقصه خرید مقدار 60,000 تن سنگ آهن 1401/08/23 رجوع به آگهی
5945935 مناقصه واگذاری انجام خدمات بهداری 1401/08/23 1401/08/14
5944101 مناقصه انجام خدمات بهره برداری 1401/08/23 رجوع به آگهی
5944099 مناقصه خرید مقدار 60,000 تن سنگ آهن 1401/08/23 رجوع به آگهی
5944093 مناقصه انجام خدمات بیمه های تکمیلی درمان عمر حوادث آتش سوزی مسئولیت مدنی 1401/08/23 رجوع به آگهی
5906613 مناقصه واگذاری پروژه تقویت پایه های بتنی خط انتقال برق 1401/08/11 1401/08/18
5896994 مناقصه خرید مقدار 60,000 تن سنگ آهن 1401/08/09 رجوع به آگهی
5893360 مناقصه واگذاری تامین روزانه تا 300,000 لیتر نفت کوره و نفت گاز مورد نیاز 1401/08/08 رجوع به آگهی
5890096 مناقصه واگذاری انجام خدمات بهداری 1401/08/07 1401/08/14
5814139 مناقصه ترمیم و بهسازی سیلوی 1401/07/28 رجوع به آگهی
5812743 مناقصه واگذاری ساخت قسمتی از دیوارها و درب کمپرسور خانه بگ هاوس 1401/07/27 رجوع به آگهی
5811288 مناقصه واگذاری ساخت قسمتی از دیوارها و درب کمپرسورخانه بگ هاوس 1401/07/27 رجوع به آگهی
5803627 مناقصه واگذاری ساخت قسمتی از دیوارها و درب کمپرسور خانه بگ هاوس 1401/07/25 رجوع به آگهی
5803188 مناقصه واگذاری ساخت قسمتی از دیوارها و درب کمپرسور خانه بگ هاوس 1401/07/25 رجوع به آگهی
5802936 مناقصه واگذاری تامین روزانه تا 300,000 لیتر نفت کوره و نفت گاز 1401/07/25 رجوع به آگهی
5802926 مناقصه خرید مقدار 60,000 تن سنگ آهن 1401/07/25 رجوع به آگهی
5801921 مناقصه ساخت قسمتی از دیوارها و درب کمپرسورخانه بگ هاوس 1401/07/25 رجوع به آگهی
5732015 مناقصه ترمیم و بهسازی سیلوی شماره 3 بارگیرخانه 1401/07/07 رجوع به آگهی
5727546 مناقصه ترمیم و بهسازی سیلوی شماره سه بارگیرخانه 1401/07/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40