مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری - عملیات بند مشبک (سرشاخه گیر) - اجرای عملیات بند سنگی ملاتی و ... شامل 4 مورد به شرح کامل در اصل اگهی 1400/10/20 1400/10/23
مناقصه اجرای عملیات بند سنگی ملاتی و .... 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزدار-عملیات بند مشبک 1400/10/07 1400/10/11
مناقصه واگذاری: - اجرای عملیات مکانیکی آبخیزدار - عملیات بند مشبک سرشاخه گیر 1400/10/05 1400/10/11
مناقصه فراخوان اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه طرح آبخیزداری و آبخوانداری - کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه طرح آبخیزداری و آبخوانداری - کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز و ... 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (کنترل سیل و رسوب ) 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات مشروحه (کنترل سیل و رسوب ) 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت ازعرصه های منابع طبیعی حوزه های آبخیز 38-39-40-41 1400/04/22 1400/04/22
مناقصه اجرای عملیات گشت و مراقبت حوزه 46-47-48 1400/04/22 1400/04/22
مناقصه لیات گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی 1400/04/22 1400/04/22
مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی 1400/04/21 1400/04/22
مناقصه پروژه حفاظت از جنگلهای کشور (صیانت) - تامین خدمات حمل و نقل 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه تامین خدمات حمل و نقل سال 1400 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه عملیات حفاظت از جنگلهای کشور 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه عملیات گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی حوزه آبخیز 1400/03/24 1400/03/29
مناقصه عملیات گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی 1400/03/24 1400/03/29
مناقصه گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی 1400/03/24 1400/03/29
صفحه 1 از 16