مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور منشی گری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه واگذاری امور منشی گری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی مرکز آموزشی درمانی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی مرکز آموزشی 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه واگذاری امور اپراتوری بیمارستان 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور اپراتوری مرکز اموزشی درمانی سینا (فرشچیان) 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی درمانی 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور بیماربری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی 1400/10/07 1400/10/14
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1400/10/07 1400/10/12
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه واگذاری نگهبانی و حفاظت فیزیکی واحدهای تابعه 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور اپراتوری و تایپ و ماشین نویسی ستاد و سایر واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه واگذاری اپراتوری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه واگذاری امور بیماربری 1400/09/24 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی درمانی 1400/09/23 1400/10/01
صفحه 1 از 63