کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402932 مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی استان همدان 1402/09/14 1402/09/16
7401333 مناقصه واگذاری قرارداد یکپارچه خدمات (عمومی اپراتوری - تاسیسات - رانندگی خودرو سبک و متصدیان امور عمومی تحت نظر مدیریت حراست ) استان همدان 1402/09/13 1402/09/22
7401143 مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست) استان همدان 1402/09/13 1402/09/22
7399708 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری قرارداد یکپارچه خدمات عمومی ستاد مرکزی دانشگاه استان همدان 1402/09/13 1402/09/22
7398439 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست )شبکه استان همدان 1402/09/13 1402/09/22
7390372 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه استان همدان 1402/09/11 1402/09/19
7389776 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان استان همدان 1402/09/11 1402/09/19
7376908 مناقصه 2 عنوان شامل مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی استان همدان 1402/09/06 1402/09/16
7373931 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست دانشگاه )شبکه بهداشت شهرستان نهاوند استان همدان 1402/09/06 1402/09/16
7373929 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست دانشگاه )بیمارستان قلب فرشچیان استان همدان 1402/09/06 1402/09/16
7367454 مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست) استان همدان 1402/09/04 1402/09/12
7365784 مناقصه واگذاری امور بیماربری استان همدان 1402/09/04 1402/09/12
7365317 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بیماربری مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق فرشچیان استان همدان 1402/09/04 1402/09/12
7365316 مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی (تحت نظر حراست )بیمارستان استان همدان 1402/09/04 1402/09/12
7361328 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی استان همدان 1402/09/01 1402/09/08
7357244 مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی مرکز آموزشی درمانی استان همدان 1402/08/30 1402/09/08
7355559 مناقصه واگذاری متصدی امور عمومی ( تحت نظر حراست ) استان همدان 1402/08/30 1402/09/08
7354536 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نظافت و خدمات جنبی واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان رزن استان همدان 1402/08/30 1402/09/08
7354533 مناقصه عمومی یک مرحله ای ناقصه واگذاری متصدی امور عمومی استان همدان 1402/08/30 1402/09/08
7347320 مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران استان همدان 1402/08/28 1402/09/05
صفحه 1 از 85