مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خرید و نصب تابلوهای اطلاعاتی - اخطاری - انتظامی - چشم گربه ای - چراغ چشمک زن 1390/12/09 1390/12/10
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه و خرید و نصب چراغ های چشمک زن LED و.. 1390/11/23 1390/11/26
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه ،خرید و نصب چراغ های چشمک زن 1390/11/19 1390/11/26
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه - عملیات خط کشی سرد 1390/10/28 1390/11/03
مناقصه واگذاری روکش آسفالت راه - عملیات خط کشی سرد راههای حوزه 1390/10/27 1390/11/03
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای بیس راههای روستایی 1390/10/25 1390/11/10
مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای بیس راههای روستایی 1390/10/25 1390/11/10
مناقصه واگذاری بهسازی قطعه دوم راه 1390/10/15 1390/10/25
مناقصه واگذاری بهسازی قطعه دوم راه 1390/10/14 1390/10/25
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی سیستم روشنایی محور ،احداث رایه و برید پل و... 1390/10/01 1390/10/07
مناقصه واگذاری طرح و ساخت سیستم روشنایی تونل 1390/09/13 1390/09/17
مناقصه واگذاری خدمات تنظیف - نگهداری فضای سبز - نظافت محوطه - خدمات آبدارخانه و.... 1390/09/03 1390/09/16
مناقصه واگذاری عملیات خاکی و آسفالت راه روستایی 1390/08/22 1390/08/29
مناقصه واگذاری بهسازی و تعریض قطعه اول راه 1390/07/30 1390/08/03
مناقصه واگذاری خط کشی سرد راه -احداث پل زیرگذر 1390/07/30 1390/08/05
مناقصه روکش آسفالت 1390/06/13 1390/06/21
مناقصه واگذاری عملیات راهداری راه های حوزه استحفاظی استان 1390/06/12 1390/06/12
مناقصه واگذاری احداث قطعه اول راه 1390/05/27 1390/06/10
مناقصه واگذاری مرمت و آسفالت 1390/05/23 1390/05/30
مناقصه واگذاری عملیات راهداری 1390/05/20 1390/05/26
صفحه 1 از 10