مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بخش واحدهای عمران ، موتوری ، تاسیسات، تخلفات 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش واحدهای عمران ، موتوری ، تاسیسات، تخلفات 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش واحدهای عمران ، موتوری ، تاسیسات، تخلفات 1400/07/10 1400/07/20
مناقصه واگذاری بخش خدمات شهری 1400/07/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بخش واحدهای عمران ، موتوری ، تاسیسات، تخلفات شهرداری 1400/07/03 1400/07/20
مناقصه واگذاری امور مربوط به واحدهای عمران، موتوری، اداری 1400/06/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری به صورت حجمی 1400/06/25 1400/06/30
مناقصه اجرای جداول معابر سطح شهر 1400/04/03 1400/04/07
مناقصه بهره برداری از جایگاه های cng 1400/01/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر آباده 1399/11/18 1399/11/19
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG 1399/11/08 1399/11/16
مناقصه بهره برداری از جایگاه های CNG 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز شهر آباده 1399/10/20 1399/10/23
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1399/10/01 1399/10/07
مناقصه - خرید لوله ۱۲۵ پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر ۸۰PE 1399/09/26 1399/10/06
مناقصه - خرید لوله ۱۲۵ پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر ۸۰PE 1399/09/25 1399/10/06
مناقصه خرید لوله ۱۲۵ پلی اتیلن 1399/09/20 1399/10/06
مناقصه خرید لوله 125 پلی اتیلن 1399/09/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر سطح شهر 1399/09/13 1399/09/17
صفحه 1 از 14