مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5978467 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت 1401/09/02 1401/09/06
5976566 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت 1401/09/02 1401/09/07
5976559 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی انجام امورخدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان 1401/09/02 1401/09/07
5966026 مناقصه تکمیل و بازسازی بخش آنژیوگرافی بیمارستان 1401/08/29 1401/09/05
5960686 مناقصه تکمیل مسجد سایت (نازک کاری و تاسیسات) 1401/08/28 1401/09/02
5947371 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل 1401/08/23 1401/08/28
5938713 مناقصه پروژه تکمیل طرح توسعه اورژانس 1401/08/21 1401/08/24
5933575 مناقصه تکمیل ساختمان تسهیلات زایمانی 1401/08/19 1401/08/23
5925092 مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت 1401/08/17 1401/08/14
5900585 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت 1401/08/09 1401/08/14
5865729 مناقصه پروژه اجرای وال پست و دیوار چینی ساختمان 1401/08/04 1401/08/05
5865124 مناقصه امور حمل و نقل مرکز بهداشت 1401/08/04 1401/08/08
5849266 مناقصه پروژه اجرای وال پست و دیوار چینی ساختمان پست پارتوم و بستری زنان بیمارستان 1401/08/03 1401/08/05
5844423 مناقصه اجرای وال پست و دیوار چینی ساختمان پست پارتوم و بستری زنان 1401/08/02 1401/08/05
5843216 مناقصه تکمیل مسکن متخصصین 6واحدی بیمارستان 1401/08/01 1401/08/05
5839149 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی (تنظیف )بیمارستان 1401/07/30 1401/08/05
5837371 مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان 1401/07/30 1401/08/05
5798887 مناقصه تامین نیرو پایگاه های بهداشتی در قالب مراقب سلامت دهان،فعال و مستمر در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 1401/07/24 1401/07/28
5798886 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی (نیروی انسانی)طبخ و توزیع غذا 1401/07/24 1401/07/27
5776137 مناقصه واگذاری امور و حمل ونقل 1401/07/19 1401/07/24
صفحه 1 از 43