کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7931139 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی استان کرمان 1403/02/18 1403/02/19
7915364 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی استان کرمان 1403/02/13 1403/02/19
7915363 مناقصه اگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان استان کرمان 1403/02/13 1403/02/19
7910117 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان استان کرمان 1403/02/11 1403/02/19
7910113 مناقصه واگذاری انجام امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان استان کرمان 1403/02/11 1403/02/19
7796738 مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان کرمان 1403/01/08 1403/01/14
7733740 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت و بیمارستان استان کرمان 1402/12/10 1402/12/17
7657345 مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه استان کرمان 1402/11/23 1402/11/26
7650779 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت و بیمارستان استان کرمان 1402/11/21 1402/11/26
7612185 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و معاونت بهداشتی استان کرمان 1402/11/12 1402/11/17
7609431 مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل استان کرمان 1402/11/11 1402/11/14
7609341 مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات عمومی و پشتیبانی استان کرمان 1402/11/11 1402/11/14
7601034 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور خدمات عمومی و پشتیبانی استان کرمان 1402/11/10 1402/11/15
7601019 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت استان کرمان 1402/11/10 1402/11/15
7568689 مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل استان کرمان 1402/11/01 1402/11/07
7564952 مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل استان کرمان 1402/10/30 1402/11/07
7561933 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان و مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان رودبار جنوب و مرکز بهداشت جازموریان استان کرمان 1402/10/30 1402/11/07
7544894 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث و معاونت بهداشتی استان کرمان 1402/10/25 1402/10/30
7544838 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریتی امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان استان کرمان 1402/10/25 1402/10/30
7532479 مناقصه واگذاری حجمی امور خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان استان کرمان 1402/10/21 1402/10/25
صفحه 1 از 63