مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات سنگ وسیمان وگابیون بندی ولایروبی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه ارزیابی کیفی مسیرهای اصلی و فرعی سیل بند 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه واگذاری کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی و علف های هرز 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای کنترل و مبارزه باآفات وبیماریهای عمومی گیاهی وعلف های هرز 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه واگذاری کنترل و مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی گیاهی و علف های هرز 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای (تسطیح لیزری)زیر سد بافت 1400/08/16 1400/08/19
مناقصه تامین نیروهای حجمی (تامین امور خدماتی-نگهبانی -سرایداری- تایپ و تکثیر) 1400/07/12 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروهای حجمی (تامین امور خدماتی-نگهبانی -سرایداری -تایپ و تکثیر ) 1400/07/12 1400/07/14
مناقصه تامین نیرو های حجمی 1400/07/11 1400/07/14
مناقصه حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها 1400/06/27 1400/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی 10000 پرونده در یکسال 1400/06/09 1400/06/13
مناقصه تامین نیروهای حجمی (کارشناسان حقوقی، فنی و سامانه و نیروهای راننده جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات) 1400/05/21 1400/05/23
مناقصه تامین نیروهای حجمی 1400/05/18 1400/05/23
مناقصه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی 10000 پرونده در یکسال 1400/05/14 1400/05/16
مناقصه تامین نیروی حجمی 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی حجمی 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروهای حجمی 1400/04/21 1400/04/24
مناقصه تامین نیروهای حجمی 1400/04/07 1400/04/07
مناقصه آبیاری و زهکشی دشت 1400/04/04 1400/04/07
مناقصه احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 1400/04/03 1400/04/07
صفحه 1 از 21