کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7406559 مناقصه پروژه ،تعویض ساقه گذاری شیرهای حوضچه ای استان قزوین 1402/09/14 1402/09/20
7405779 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) استان قزوین 1402/09/14 1402/09/19
7405638 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعویض، ساقه گذاری شیرهای حوضچه ای شهرستان قزوین استان قزوین 1402/09/14 1402/09/20
7405177 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 150 استان قزوین 1402/09/14 1402/09/21
7403868 مناقصه پروژه ،تعویض ساقه گذاری شیرهای حوضچه ای استان قزوین 1402/09/14 1402/09/20
7403721 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی صنایع مرحله 150 استان قزوین 1402/09/14 1402/09/21
7403533 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی صنایع استان قزوین 1402/09/14 1402/09/21
7401004 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) استان قزوین 1402/09/13 1402/09/19
7399847 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات شهرستان بویین زهرا استان قزوین 1402/09/13 1402/09/18
7399711 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی حمل و نقل (تامین خودرو استیجاری با راننده) استان قزوین 1402/09/13 1402/09/19
7398632 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) استان قزوین 1402/09/13 1402/09/19
7396743 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات استان قزوین 1402/09/12 1402/09/18
7396512 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات شهرستان استان قزوین 1402/09/12 1402/09/18
7395286 مناقصه خرید خدمات مشاوره ی انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای ساختمان های ایستگاه های CGS استان قزوین 1402/09/12 1402/09/14
7395129 مناقصه پروژه گازرسانی به حضرات خالی و انشعابات استان قزوین 1402/09/12 1402/09/18
7395119 مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات استان قزوین 1402/09/12 1402/09/18
7392984 مناقصه خرید خدمات مشاوره ی انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای ساختمان های ایستگاه های CGS استان قزوین 1402/09/11 1402/09/14
7391315 مناقصه انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بازسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای ساختمان های ایستگاه ها استان قزوین 1402/09/11 1402/09/14
7389604 مناقصه خرید خدمات مشاوره ی انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی و تهیه اسناد پیمان برای ساختمان های ایستگاه های CGS استان قزوین 1402/09/11 1402/09/14
7371399 مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی انجام مطالعات ارزیابی، تحلیل آسیب پذیری لرزه ای، ارائه طرح اجرایی بهسازی و مقاوم سازی استان قزوین 1402/09/05 1402/09/07
صفحه 1 از 102