مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5996335 مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری ، امداد و گازبانی ، مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات 1401/09/08 1401/09/19
5983095 مناقصه اجرای کارهای باقی مانده احداث ایستگاه CGS دوم شهر صنعتی و احداث ایستگاههای شیر خط بهمراه اجرای خطوط ان 1401/09/05 1401/09/12
5981254 مناقصه اجرای کارهای باقی مانده احداث ایستگاه CGS دوم شهر صنعتی لیا 1401/09/05 1401/09/12
5971857 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) - تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقی مانده دو مورد ساختمان 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970578 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقی مانده دو مورد ساختمان گازبانی شهر صنعتی 1401/09/01 1401/09/06
5968687 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) 1401/08/30 1401/09/05
5965007 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل ساختمان اداره گاز 1401/08/29 1401/09/05
5965000 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه تقلیل فشار TBS 1401/08/29 1401/09/06
5964600 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه تقلیل فشار TBS - تهیه مصالح و تکمیل احداث ساختمان اداره گاز 1401/08/29 رجوع به آگهی
5964574 مناقصه یه مصالح و اجرای عملیات بهسازی و مقاوم سازی ایستگاه تقلیل فشار TBS - تهیه مصالح و تکمیل احداث ساختمان 1401/08/29 1401/09/06
5964564 مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) - تهیه مصالح و تکمیل کارهای باقی مانده دو مورد ساختمان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5947462 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات مرکز استان - گازرسانی روستاهای محور 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943140 مناقصه تهیه مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات مرکز استان 1401/08/22 1401/08/29
5942145 مناقصه گازرسانی به روستاها 1401/08/22 1401/08/28
5939847 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و انشعابات مرکز استان - گازرسانی روستاهای محور 1401/08/22 رجوع به آگهی
5931338 مناقصه خرید لوله فولادی 20 اینچ درز دار 1401/08/18 1401/08/21
5924423 مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری امدادو گازبانی مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات شهرستان 1401/08/17 1401/08/22
5922674 مناقصه انجام عملیات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب تجهیزات 1401/08/16 1401/08/22
5919941 مناقصه پروژه انجام عملیات بهره برداری امدادو گازبانی مشترکین و کنتورخوانی و نصب تجهیزات 1401/08/16 1401/08/22
5919668 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث خطوط تغذیه تقویتی 20و16 اینچ 1401/08/15 1401/08/21
صفحه 1 از 85