مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه بصورت حجمی زمانی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی به صورت حجمی زمانی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی 1400/10/20 1400/10/26
مناقصه راهبری و نگهداشت جایگاه شرکتی کرج بصورت حجمی زمانی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب انبار نفت 1400/09/28 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب انبار نفت 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حجمی و خدمات دفتری 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه راهبری عملیات حجمی انبار نفت و خدمات دفتری 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه تامین 7 دستگاه خودرو استیجاری 1400/07/07 1400/07/10
مناقصه تامین ۷ دستگاه خودروی استیجاری 1400/07/06 1400/07/10
مناقصه تامین هفت دستگاه خودروی استیجاری 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین7 دستگاه خودرو استیجاری 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه تامین 7 دستگاه خودروی استیجاری 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان 1400/07/04 1400/07/10
مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان 1400/06/31 1400/07/10
مناقصه تامین غذای گرم روزانه کارکنان 1400/06/31 1400/07/10
مناقصه راهبری عملیات حجمی انبار نفت شهید دولتی و خدمات دفتری 1400/06/29 1400/06/28
مناقصه راهبری عملیات حجمی انبار نفت , امور دفتری و خدماتی ستاد و نواحی تابعه 1400/06/24 1400/06/28
مناقصه راهبری عملیات حجمی 1400/06/24 1400/06/28
صفحه 1 از 15