کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7404811 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل عملیات حفاری در دیوارههای مرتفع با استفاده از راسل در معادن بوکسیت - انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری و حمل کالا با وانت استان خراسان شمالی 1402/09/14 1402/09/20
7398968 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل عملیات حفاری در دیواره های مرتفع با استفاده از راسل در معادن بوکسیت - انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه سواری و حمل کالا با وانت استان خراسان شمالی 1402/09/13 1402/09/20
7301896 مناقصه خرید لاینر مورد نیاز برای آسیابهای گلوله ای استان خراسان شمالی 1402/08/23 1402/08/30
7297515 مناقصه خرید لاینر مورد نیاز برای آسیابهای گلوله ای استان خراسان شمالی 1402/08/22 1402/08/30
7282880 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شاغل با اتوبوس و مینی بوس- انجام عملیات آماده سازی، حفاری ، باطله برداری ، استخراج، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه بوکسیت و باطله در معدن بوکسیت 5... استان خراسان شمالی 1402/08/17 1402/08/23
7282864 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شاغل با اتوبوس و مینی بوس- انجام عملیات آماده سازی، حفاری ، باطله برداری ، استخراج، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه بوکسیت و باطله در معدن بوکسیت 5... استان خراسان شمالی 1402/08/17 1402/08/23
7276239 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شاغل با اتوبوس و مینی بوس- انجام عملیات آماده سازی، حفاری ، باطله برداری ، استخراج، دپو، بارگیری، حمل و تخلیه بوکسیت و باطله در معدن بوکسیت 5... استان خراسان شمالی 1402/08/15 1402/08/23
7247943 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات آمادهسازی، استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی به دپوهای معدن بوکسیت استان یزد 1402/08/08 1402/08/13
7246531 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل انجام عملیات آماده سازی، حفاری، باطله برداری، استخراج، جمع آوری، دپو، بارگیری و حمل سنگ بوکسیت و باطله معدنی - انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و حمل کالا با وانت- ان... استان خراسان شمالی 1402/08/07 1402/08/13
7245399 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : انجام عملیات آماده سازی، حفاری، باطله برداری، استخراج، جمع آوری، دپو، بارگیری و حمل سنگ بوکسیت و باطله معدنی در معدن - انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و حمل کالا با... استان خراسان شمالی 1402/08/07 1402/08/13
7241749 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : انجام عملیات آماده سازی، حفاری، باطله برداری، استخراج، جمع آوری، دپو، بارگیری و حمل سنگ بوکسیت و باطله معدنی در معدن - انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و حمل کالا ب... استان خراسان شمالی 1402/08/06 1402/08/13
7210108 مناقصه حفاری اکتشافی و مغزه گیری چاه های پیزومتری جهت انجام آزمایش های مربوطه در طرح هیدرولوژی در معدن استان سمنان 1402/07/26 1402/08/04
7209981 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- انجام عملیات حفاری مغزه گیری جهت چاه های پیزومتری و آزمایش های مربوطه در طرح هیدرولوژی 2- انجام عملیات تهیه متریال و ساخت انبار هیدرات استان خراسان شمالی 1402/07/26 1402/08/04
7204512 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل : انجام عملیات حفاری مغزه گیری - انجام عملیات تهیه متریال و ساخت انبار هیدرات استان خراسان شمالی 1402/07/25 1402/08/04
7157000 مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شاغل استان خراسان شمالی 1402/07/15 1402/07/22
7154174 مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شاغل استان خراسان شمالی 1402/07/13 1402/07/22
7062452 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید 600 متر کابل برق مسی نیمه افشان - خرید 12,690 عدد لاینر مورد نیاز برای آسیابهای گلوله ای استان خراسان شمالی 1402/06/29 1402/07/06
7059171 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل خرید 600 متر کابل برق مسی نیمه افشان - خرید 12,690 عدد لاینر مورد نیاز برای آسیابهای گلوله ای استان خراسان شمالی 1402/06/28 1402/07/06
7036799 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :-تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی مورد نیاز واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک شرکت -تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام و تجهیزات حفاظت فردی -تجدید مناقصه... استان خراسان شمالی 1402/06/20 1402/06/30
7030788 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل :-تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات حجمی مورد نیاز واحد نگهداری و تعمیرات مکانیک- خرید اقلام و تجهیزات حفاظت فردی-خرید اقلام و تجهیزات حفاظت فردی (البسه) استان خراسان شمالی 1402/06/19 1402/06/30
صفحه 1 از 70