کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396863 مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی(نواحی چهارگانه) استان تهران 1402/09/12 1402/09/16
7396859 مناقصه بهسازی کانال خاکی شهرک استان تهران 1402/09/12 1402/09/16
7395399 مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی ( نواحی چهارگانه ) استان تهران 1402/09/12 1402/09/16
7395369 مناقصه بهسازی کانال خاکی استان تهران 1402/09/12 1402/09/16
7393722 مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوارکشی آرامستان جدید استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7393561 مناقصه تکمیل پارک های محله ای سطح شهر استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7392597 مناقصه تکمیل پارک های محله ی سطح شهر استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7392580 مناقصه واگذاری دیوار کشی استان تهران 1402/09/11 1402/09/15
7383346 مناقصه احداث پارک محله ای سطح شهر (پارک ترافیک) استان تهران 1402/09/08 1402/09/21
7382686 مناقصه واگذاری تکمیل کمربندی استان تهران 1402/09/08 1402/09/20
7376226 مناقصه واگذاری تامین غذا جهت پذیرایی از عوامل اجرایی ستاد انتخابات استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7375801 مناقصه تامین غذا جهت پذیرایی ازعوامل اجرایی ستاد انتخابات استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7373342 مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت مکانیزه کمربندی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7371964 مناقصه بهسازی کانال خاکی استان تهران 1402/09/05 1402/09/16
7370846 مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی استان تهران 1402/09/05 1402/09/16
7369747 مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت مکانیزه کمربندی استان تهران 1402/09/05 1402/09/11
7367189 مناقصه واگذاری دیوار کشی استان تهران 1402/09/04 1402/09/15
7366956 مناقصه تکمیل پارک های محله ی سطح شهر استان تهران 1402/09/04 1402/09/15
7352071 مناقصه واگذاری تامین غذا جهت پذیرایی از عوامل اجرایی ستاد انتخابات استان تهران 1402/08/29 1402/09/12
7346944 مناقصه واگذاری زیرسازی و آسفالت مکانیزه کمربندی جنوبی استان تهران 1402/08/28 1402/09/11
صفحه 1 از 69