کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8098938 مناقصه واگذاری آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/24 1403/03/27
8090588 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد جدولگذاری معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/22 1403/04/06
8088533 مناقصه تکمیل مجتمع ورزشی هفتم استان تهران 1403/03/22 1403/04/04
8087855 مناقصه واگذاری شامل 2 مورد جدولگذاری معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/22 1403/04/06
8076711 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: واگذاری تهیه و پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/20 1403/03/31
8073758 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل: واگذاری تهیه و پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/19 1403/03/30
8066703 مناقصه واگذاری آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر استان تهران 1403/03/17 1403/03/27
8065845 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خط کشی محوری دو جزئی استان تهران 1403/03/16 1403/03/20
8062814 مناقصه خط کشی محوری دو جزئی استان تهران 1403/03/16 1403/03/20
8060120 مناقصه پروژه همسطح سازی معابر سطح شهر به صورت دستمزدی استان تهران 1403/03/13 1403/03/17
8053637 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل مخلوط معدنی استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8053547 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک ترافیک استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8052399 مناقصه تکمیل پارک ترافیک استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8050823 مناقصه خرید و حمل مخلوط معدنی استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8036025 مناقصه خط کشی محوری دو جزئی استان تهران 1403/03/08 1403/03/20
8024901 مناقصه تکمیل پارک ترافیک استان تهران 1403/03/06 1403/03/16
8021967 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پارک بانوان استان تهران 1403/03/05 1403/03/08
8019265 مناقصه واگذاری خرید و حمل مخلوط معدنی استان تهران 1403/03/05 1403/03/16
8018504 مناقصه واگذاری تکمیل پارک بانوان استان تهران 1403/03/05 1403/03/06
8016826 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان آتش نشانی (4) استان تهران 1403/03/04 1403/03/07
صفحه 1 از 75