کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392351 مناقصه واگذاری مناسب سازی معابر سطح شهر جهت سهولت در رفت و آمد معلولین استان تهران 1402/09/11 1402/09/23
7392287 مناقصه فراخوان زیرسازی و آسفالت جاده ساحلی استان تهران 1402/09/11 1402/09/23
7392234 مناقصه خرید اقلام روشنایی برج های نوری و پل های عابر پیاده سطح شهر استان تهران 1402/09/11 1402/09/23
7390807 مناقصه واگذاری ایجاد پارک ساحلی استان تهران 1402/09/11 1402/09/23
7376594 مناقصه تکمیل ساختمان شهدای گمنام استان تهران 1402/09/06 1402/09/19
7376529 مناقصه خرید باکس زباله استان تهران 1402/09/06 1402/09/19
7376284 مناقصه واگذاری تکمیل سوله بحران استان تهران 1402/09/06 1402/09/19
7375036 مناقصه واگذاری پیاده روسازی محور اصلی استان تهران 1402/09/06 1402/09/19
7280234 مناقصه خرید اقلام روشنایی برج های نوری و پل های عابر پیاده سطح شهر استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7280094 مناقصه مناسب سازی معابر سطح شهر جهت سولت در رفت و آمد معلولین استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7279857 مناقصه خرید و اجرای روشنایی پارک خطی استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7279626 مناقصه زیرسازی و لکه گیری معابر استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7277410 مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی رفوژ بلوار رسول اکرم استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7277362 مناقصه پیاده روسازی رفیوژ بلوار استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7277035 مناقصه خرید اقلام روشنایی برج های نوری و پل های عابر پیاده سطح شهر استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7276802 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناسب سازی معابر سطح شهر جهت سهولت در رفت و آمد معلولین استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7276793 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای روشنایی پارک استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7276788 مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و لکه گیری معابر استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7275123 مناقصه فراخوان روکش و آسفالت خیابان استان تهران 1402/08/15 1402/08/18
7274366 مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر استان تهران 1402/08/15 1402/08/18
صفحه 1 از 89