کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7383444 مناقصه خرید کابینت در 11 ردیف استان زنجان 1402/09/08 1402/09/13
7383305 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابینت ایستگاه تقاضای شماره 3029102088 استان زنجان 1402/09/08 1402/09/13
7378488 مناقصه خرید کابینت در 11 ردیف استان زنجان 1402/09/07 1402/09/13
7373614 مناقصه حذف گرمکن در ایستگاه تقلیل فشار CGS در نتیجه جایگزینی لوله گردابی چند مرحله ای با شیر فشارشکن استان زنجان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7269306 مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی گاز استان زنجان 1402/08/14 1402/08/17
7267813 مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی گاز استان زنجان 1402/08/14 1402/08/17
7266246 مناقصه تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتورهای توربینی گاز استان زنجان 1402/08/13 1402/08/17
7245718 مناقصه تهیه نقشه های 1200 1/1000 خط سیر و ازبیلت در سطح استان استان زنجان 1402/08/07 1402/08/10
7243443 مناقصه تهیه نقشه های 1/200 و 1/100 ، خط سیر و ازبیلت در سطح استان استان زنجان 1402/08/07 1402/08/10
7241418 مناقصه تهیه نقشه های 1200 1/1000 خط سیر و ازبیلت استان زنجان 1402/08/06 1402/08/10
7053961 مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأسیسات استان زنجان 1402/06/27 1402/06/30
7052621 مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان استان زنجان 1402/06/27 1402/06/30
7048128 مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأسیسات شرکت گاز استان زنجان 1402/06/26 1402/06/30
6988169 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نصب انشعابات روستاهای داش بلاغ ، قبله بلاغی ، لهرگین ، قندرقالو ،کلهین ،جزیمق ، بیرونده ، چومالو، آقچه قلعه ، قلایچی و استان زنجان 1402/06/12 1402/06/16
6987902 مناقصه پروژه نصب انشعابات روستاها استان زنجان 1402/06/12 1402/06/16
6983665 مناقصه پروژه نصب انشعابات روستاها استان زنجان 1402/06/11 1402/06/16
6940604 مناقصه انجام پروژۀ دیوارکشی استان زنجان 1402/06/01 1402/06/05
6940457 مناقصه پروژه دیوارکشی محوطه زمین ایستگاههایTBS استان زنجان 1402/06/01 1402/06/05
6940392 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه اجرای کارهای باقیمانده خط انتقال پتروشیمی استان زنجان 1402/06/01 1402/06/05
6939966 مناقصه پروژۀ اجرای کارهای باقی مانده خط انتقال استان زنجان 1402/06/01 1402/06/05
صفحه 1 از 88