مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985850 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی در حال بهره برداری 1401/09/06 1401/09/08
5983303 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات آبی در حال بهره برداری 1401/09/05 1401/09/08
5982753 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی در حال بهره برداری 1401/09/05 1401/09/08
5955082 مناقصه واگذاری عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی رودخانه 1401/08/25 1401/08/28
5951029 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات لایروبی، بازگشایی و آزاد سازی رودخانه 1401/08/24 1401/08/28
5948524 مناقصه واگذاری عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی رودخانه 1401/08/24 1401/08/28
5897323 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، غیر مجاز حریمی، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت، جمع آوری موتور تلمبه های غیر مجاز و آزاد سازی بستر رودخانه ها در محدوده مدیریتهای منابع... 1401/08/09 1401/08/11
5895205 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز،غیرمجاز حریمی ،کاهش منصوبات چاه های مجازدارای اضافه برداشت، جمع آوری موتور تلمبه ها 1401/08/08 1401/08/11
5893702 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز ، غیر مجاز حریمی ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و.. 1401/08/08 1401/08/11
5771035 مناقصه شناسایی سرمایه گذار- واگذاری طرح آبرسانی از محدوده سرانی 1401/07/18 1401/07/21
5771009 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز ، غیر مجاز حریمی ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و.. 1401/07/18 1401/07/20
5769255 مناقصه پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، غیر مجاز حریمی، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت، جمع آوری موتور تلمبه های غیر مجاز و آزاد سازی بستر رودخانه ها در محدوده مدیریتهای منابع... 1401/07/18 1401/07/20
5769169 مناقصه عمومی یک مرحله ای پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز،غیرمجاز حریمی ،کاهش منصوبات چاه های مجازدارای اضافه برداشت، جمع آوری موتور تلمبه ها 1401/07/18 1401/07/20
5516837 مناقصه آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار 1401/05/04 1401/05/12
5501525 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان 1401/04/29 1401/05/01
5495985 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی 1401/04/28 1401/05/01
5495466 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1401/04/28 1401/05/01
5379101 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان 1401/03/31 1401/04/02
5378348 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی 1401/03/30 1401/04/02
5375989 مناقصه انجام خدمات مربوط به متصدیان ایستگاه های آب و هواشناسی استان 1401/03/30 1401/04/02
صفحه 1 از 40