کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7359573 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :لایروبی و ساماندهی مسیل پسته -عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه استان خراسان شمالی 1402/09/01 1402/09/04
7355497 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :لایروبی و ساماندهی مسیل پسته -عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه استان خراسان شمالی 1402/08/30 1402/09/04
7355066 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات لایروبی ، بازگشایی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها استان خراسان شمالی 1402/08/30 1402/09/04
7355061 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لایروبی وساماندهی مسیل پسته درمنطقه جوادیه( فازیک) استان خراسان شمالی 1402/08/30 1402/09/04
7288841 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز (سطحی و زیرزمینی) وآزادسازی تصرفات رودخانه استان خراسان شمالی 1402/08/20 1402/08/22
7286354 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز )سطحی و زیرزمینی( و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب شیر استان خراسان شمالی 1402/08/18 1402/08/22
7286103 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز (سطحی و زیرزمینی) وآزادسازی تصرفات رودخانه استان خراسان شمالی 1402/08/18 1402/08/22
7255653 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات آبی استان خراسان شمالی 1402/08/09 1402/08/11
7250857 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات آبی در حال بهره برداری استان در سال 1402-1403 استان خراسان شمالی 1402/08/08 1402/08/11
7249915 مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تأسیسات آبی در حال بهره برداری استان خراسان شمالی 1402/08/08 1402/08/11
7242497 مناقصه واگذاری جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی ) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب استان خراسان شمالی 1402/08/06 رجوع به آگهی
7242495 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز سطحی و زیرزمینی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها استان خراسان شمالی 1402/08/06 رجوع به آگهی
7241961 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز سطحی و زیرزمینی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های استان خراسان شمالی 1402/08/06 رجوع به آگهی
7195178 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب استان خراسان شمالی 1402/07/23 1402/07/25
7194794 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز - جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز سطحی و زیرزمینی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها استان خراسان شمالی 1402/07/23 1402/07/25
7192837 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی)و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب استان خراسان شمالی 1402/07/22 1402/07/25
7192741 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش مدیریت منابع آب اسف استان خراسان شمالی 1402/07/22 1402/07/25
7192380 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز سطحی و زیرزمینی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها در محدوده های تحت پوشش استان خراسان شمالی 1402/07/22 1402/07/25
7190487 مناقصه جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیرمجاز (سطحی و زیرزمینی) و آزادسازی تصرفات رودخانه ها استان خراسان شمالی 1402/07/22 1402/07/25
7190362 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز - جلوگیری از بهره برداری منابع آبی غیر مجاز سطحی و زیرزمینی و آزادسازی تصرفات رودخانه ها استان خراسان شمالی 1402/07/22 1402/07/25
صفحه 1 از 43