مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی در حال بهره برداری استان 1400/11/06 1400/11/07
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها وشبکه های آبیاری 1400/11/05 1400/11/07
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبی در حال بهره برداری 1400/11/05 1400/11/07
مناقصه لایروبی و بازگشایی رودخانه 1400/10/12 1400/10/14
مناقصه لایروبی و بازگشایی رودخانه 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه لایروبی و بازگشایی رودخانه 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه ها 1400/09/16 1400/09/18
مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه اجرای عملیات رپرگذاری رودخانه ها 1400/09/15 1400/09/18
مناقصه واگذاری لایروبی و بازگشایی رودخانه های خسارت دیده از سیل 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه واگذاری لایروبی و بازگشایی رودخانه های خسارت دیده از سیل 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه عملیات لایروبی و بازگشایی رودخانه 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتورپمپ ها غیر مجاز و رفع تصرفات درمحدوده مدیریت منابع آب 1400/06/29 1400/07/01
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز، 1400/06/29 1400/07/01
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 1400/06/28 1400/07/01
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 1400/06/28 1400/07/01
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 1400/06/08 1400/06/10
مناقصه پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز وکاهش منصوبات چاه 1400/06/08 1400/06/10
مناقصه - پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز وکاهش منصوبات چاه های مجاز 1400/06/07 1400/06/10
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پرومسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز 1400/06/07 1400/06/10
صفحه 1 از 37