مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات کانالسازی - کابلکشی - مفصلبدی فیبر ارتباطی 1397/12/21 رجوع به آگهی
اجرای عملیات کانال سازی - کابل کشی - مفصل بندی فیبر ارتباطی 1397/12/20 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات onu و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1397/11/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه 1397/06/26 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS 1396/12/22 1397/01/29
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز 1396/12/22 1397/01/29
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات 1396/12/21 1397/01/22
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/12/21 1397/01/22
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS 1396/11/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/11/23 1396/12/02
صفحه 1 از 51