مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمانهای ستادی و مراکز تابعه (بصورت ترنکی) 1399/02/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه (بصورت ترنکی) 1399/02/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نصب سکو و تجهیزات Gpon و شبکه انتقال مربوطه، مفصلبندی و برگردان شبکه کابل مسی مرکز مخابرات 1398/09/25 1398/10/14
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1398/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1398/07/18 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1398/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1398/05/01 1398/05/12
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1398/05/01 1398/05/12
مناقصه اجرای عملیات کانالسازی - کابلکشی - مفصلبدی فیبر ارتباطی 1397/12/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات کانال سازی - کابل کشی - مفصل بندی فیبر ارتباطی 1397/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات ساخت سکو و نصب تجهیزات onu و شبکه انتقال نیمه ترنکی 1397/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات فیبر دسترسی توسعه 1397/06/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS 1396/12/22 1397/01/29
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مراکز 1396/12/22 1397/01/29
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات 1396/12/21 1397/01/22
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/12/21 1397/01/22
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستمهای ACCESS 1396/11/30 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/11/23 1396/12/02
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل وهوائی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/11/23 1396/12/02
مناقصه اجرای عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای ACCESS (بصورت ترنکی) 1396/11/10 1396/11/21
صفحه 1 از 26